Vattenvårdsarbetet i Nybroån

Det övergripande målet för för fiske- och vattenvårdsarbetet i Nybroån är att vattendraget ska uppnå god ekologisk status
enligt EU:s vattendirektiv. Det kommer att gynna både fiskbeståndet samt övrig biologisk mångfald kring vattendraget.
För närvarande är statusen måttlig, främst beroende på kraftig fysisk påverkan av gamla dämmen samt höga halter av
närsalter från jordbruk och reningsverk. För att uppnå god ekologisk status krävs omfattande insatser.
Främst handlar det om att eliminera vandringshinder och barriärer, återställa rensade och dikade bottnar i biflödena samt
återskapa funktionella strandzoner med träd och buskar längs ån.
Läckage av fosfor och kväve måste minskas genom anläggning av våtmarker och svämzoner.
Exempel på åtgärder som genomförts är utrivning av vandringshinder, återställning av rensade bottnar och återskapande
av lek-och uppväxtmiljöer för fisk, kantavplaning och trädplantering. Insatser har utförts i såväl huvudfåran som tillflöden.
Resultatet av arbetet följs upp av vattenprovtagning, el-fiske och den fiskräkning som sker i räknaren i Köpingebro.
Nybroån hyser idag ett av landets största kända havsöringbestånd samt många andra intressanta djurarter knutna till det
strömmande vattnet. Några av dem kan ses på videosekvenserna och bilderna på denna sida.
Den fina miljön i och kring Nybroån skapar även goda betingelser för övriga djur och fåglar vid ån.
Foto: Anders Grönlund

Fotograf Anders Grönlund

Dokumentering av åtgärder

En viktig del i arbetet är även att kontrollera återväxten i Nybroåns vattensystem.
Årligen görs el-fisken där främst öringsmolt, stensimpa, nejonöga, ål och elritsa bedövas, räknas och mäts för att hela
tiden få ett kvitto på att arbetet och mångfalden fungerar.
Elfiske har utförts sedan arbetet tog sin början på 1960-talet och genomförs nu mer systematiskt på flera referens lokaler
längs ån och dess tillflöden.
Senare provfisken har även visat att åns öringstam, som sedan många år är helt självreproducerande, återtagit
sitt genetiska ursprung.
Öring och stensimpa är även viktiga värdfiskar för målarmusslan som finns i åns övre system.

YFS – Ystadsortens fiskevårds och sportfiskeförening