Fiskräknaren visar djurlivet i Nybroån


Nybroån är ett vattendrag klassat som riksintresse, främst för sin fina havsörings-stam, som försörjer Skånes kuster med stridbar havsöring till glädje för sportfiske-turister och lokalbefolkning.
Det är resultatet av ett över 60 års arbete med restaurering och vattenvård i ån, ett arbete som tagit tid och kräver förståelse hos markägare för att återställa Nybroån nära sitt ursprung.
Numera passerar årligen 4-6000 havsöringar fiskräknaren i Köpingebro.
Det är storvuxen öring som simmar opp i ån för att fortplanta sig och jaga. Vikter på 4-5 kg är inget ovanligt, men även riktigt stora öringar med vikter över 10 kg.

Öring 103 cm +10 kg
Lekfärgad höst öring 97 cm
Trångt med lekfisk


Här är fler av dom fiskar och däggdjur som passerar räknaren.

Öring-smolt
Ål
Aborre
Gädda
Regnbåge
Sutare
Id
Elritsa
Flodnejonöga
Skarv
Dykänder
Mink


År 2020 återkom även den fridlysta uttern till Nybroån, efter mer än en 50 årig frånvaro.

Se hur uttern simmar igenom och undersöker räknaren, jagar en mindre öring och attackerar en 4-kilos
öring mitt framför kameran.
Vattenvårdsarbetet i Nybroån

Det övergripande målet för för fiske- och vattenvårdsarbetet i Nybroån är att vattendraget ska uppnå god ekologisk status
enligt EU:s vattendirektiv. Det kommer att gynna både fiskbeståndet samt övrig biologisk mångfald kring vattendraget.
För närvarande är statusen måttlig, främst beroende på kraftig fysisk påverkan av gamla dämmen samt höga halter av
närsalter från jordbruk och reningsverk. För att uppnå god ekologisk status krävs omfattande insatser.
Främst handlar det om att eliminera vandringshinder och barriärer, återställa rensade och dikade bottnar i biflödena samt
återskapa funktionella strandzoner med träd och buskar längs ån.
Läckage av fosfor och kväve måste minskas genom anläggning av våtmarker och svämzoner.
Exempel på åtgärder som genomförts är utrivning av vandringshinder, återställning av rensade bottnar och återskapande
av lek-och uppväxtmiljöer för fisk, kantavplaning och trädplantering. Insatser har utförts i såväl huvudfåran som tillflöden.
Resultatet av arbetet följs upp av vattenprovtagning, el-fiske och den fiskräkning som sker i räknaren i Köpingebro.

Plantering Lekgrus 2 Maskin


Nybroån hyser idag ett av landets största kända havsöringbestånd samt många andra intressanta djurarter knutna till det
strömmande vattnet. Några av dem kan ses på videosekvenserna och bilderna på denna sida.
Den fina miljön i och kring Nybroån skapar även goda betingelser för övriga djur och fåglar vid ån.


Kungsfiskare Strömstare


Foto: Anders Grönlund


Dokumentering av åtgärder

En viktig del i arbetet är även att kontrollera återväxten i Nybroåns vattensystem.
Årligen görs el-fisken där främst öringsmolt, stensimpa, nejonöga, ål och elritsa bedövas, räknas och mäts för att hela
tiden få ett kvitto på att arbetet och mångfalden fungerar.
Elfiske har utförts sedan arbetet tog sin början på 1960-talet och genomförs nu mer systematiskt på flera referens lokaler
längs ån och dess tillflöden.
Senare provfisken har även visat att åns öringstam, som sedan många år är helt självreproducerande, återtagit
sitt genetiska ursprung.
Öring och stensimpa är även viktiga värdfiskar för målarmusslan som finns i åns övre system.

Elfiske Elfiske ElfiskeYFS - Ystadsortens fiskevårds och sportfiskeförening


LansstyrelsenEklöf